ویژه کنید
عکس و تصویر شکست خوردن و زمین خوردن یک اتفاق است اما تسلیم شدن و بلند نشدن یک ...

شکست خوردن و زمین خوردن یک اتفاق است اما تسلیم شدن و بلند نشدن...

شکست خوردن و زمین خوردن
یک اتفاق است
اما تسلیم شدن و بلند نشدن
یک انتخاب است
نگذار انتخاب هایت اسیر
اتفاق هایت شوند...

Loading...