ویژه کنید
عکس و تصویر (در وادی عشق) از کتاب سیر و سلوک عرفانی اثر استاد علی اکبر خانجانی (در ...

(در وادی عشق) از کتاب سیر و سلوک عرفانی اثر استاد علی اکبر خانج...

(در وادی عشق) از کتاب سیر و سلوک عرفانی اثر استاد علی اکبر خانجانی


(در وادی عشق) از کتاب سیر و سلوک عرفانی اثر استاد علی اکبر خانجانی

۱۵۸-ھمسر یا معشوقه حتّی اگر زن مؤمنه ای باشد بازھم دشمن ایمان شوھر خویش است زیرا خدا را ھووی خود میداند و زن به کمتر از پرستش شوھر راضی نمی شود .
اینست که بزرگترین امتحان و آفت ایمان مرد ھمانا محبّت زن و فرزند است و تا این محبّت از دل زدوده نشود ایمان مرد خالص نمی شود و دل مرد خانۀ خدا نمی گردد و شرک که ظلم عظیم است ادامه می یابد که این ظلم ھمان ظلم به دل خویشتن است و نخستین مردی که بر این امر فائق آمد و حب زن و فرزند را از دل برانداخت ابراھیم بود که پدر ایمان و نخستین مسلمان کامل و اولین امام است که به مقام اقامۀصلوة رسید که ھمان مقام امامت خداوند در دل ابراھیم بود .
و اقامۀ صلوة کردن مؤمنان جهادی جهت چنین اقامتی است که بعد از برانداختن ھر حب غیر خدا از دل می باشد و درغیر اینصورت صلوة موجب نفاق می گردد که شقاق بین ذھن و دل است و این ھولناکترین واقعھ در وجود بشر است که دل خانۀ غیر خداست و ذھن ، خدا را می خواند .

۱۵٩ -و اما چگونه دلی می تواند از حب غیر خدا پاک شود و مؤمن بخدا گردد ؟

به یاری یک دل دگری که خانۀ خدا باشد : امام یا پیر عرفانی ! ھمانطور که دستها می توانند یکدیگر را یاری دھند و اندیشه ھا نیز ھمدیگر را مدد رسانند دلها ھم می توانند یکدیگر را یاری کنند و این راز ارادت عرفانی است .

دلی که با خدا باشد می تواند دلهائی
را که در بند غیر خدایند از اسارت برھاند . و این عشق عرفانی است .

#در_وادی_عشق #همسر #معشوقه #هووی_خدا #دشمن_ایمان_مرد #ارادت_عرفانی

@qalamdaran

دانلود رایگان همه آثار استاد علی اکبر خانجانی در سایتهای زیر:
www.khanjany.com
www.nooreomid.net
www.khanjany.net

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...