نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

وَقتی کِه عَ مدرسه میومدمُ🚶 🏻 🍃 کفشایه صورتیِ عروسکیمُ...🌹 از پام در میاوردم جلوُ دَر خونِعِ✨ همسایه یه جُفت آل‌اِستارِ طوسی با نوشته هایِه عجیبُ ... غریبه مشکی بوٓد...🖖 🏿 وقتی شبا اَز ترسِ ...

وَقتی کِه عَ مدرسه میومدمُ🚶 🏻 🍃 کفشایه صورتیِ عروسکیمُ...🌹 از پام در میاوردم جلوُ دَر خونِعِ✨ همسایه یه جُفت آل‌اِستارِ طوسی با نوشته هایِه عجیبُ ... غریبه مشکی بوٓد...🖖 🏿 وقتی شبا اَز ترسِ تاریکٓی :):two_hearts: چراغِه اُتاقَمو روُشن میذاشتَم، میدیدم کِه چراغه اُتاقه دُخترِ همسایَم روشنه ، فِکر ...

". وقتی کسی رو دوست داشته باشی دیگه به اون بستگی داری به حرفاش به خنده هاش به گریه هاش به بودنش به بودنش به بودنت ...:):black_heart_suit:️:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:#عاشقانه ‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎

دلمـ از نبودتـ عـــابیی :):blue_heart: لبامـ از اثر سیگار بنفشـ :):purple_heart: زندگیمـ با نبودنتـ سیاهـ :):black_heart_suit: چشامـ از شدتـ گریهـ قرمز :):heavy_black_heart:️ پوستـ صورتمـ از رنگـ پریدگی زرد :):yellow_heart: ممنونـ کهـ دنیامو با رفتنتـ رنگارنگـ ...

دلمـ از نبودتـ عـــابیی :):blue_heart: لبامـ از اثر سیگار بنفشـ :):purple_heart: زندگیمـ با نبودنتـ سیاهـ :):black_heart_suit: چشامـ از شدتـ گریهـ قرمز :):heavy_black_heart:️ پوستـ صورتمـ از رنگـ پریدگی زرد :):yellow_heart: ممنونـ کهـ دنیامو با رفتنتـ رنگارنگـ کردے :):rainbow:

وَقتی کِه عَ مدرسه میومدمُ🚶 🏻 🍃 کفشایه صورتیِ عروسکیمُ...🌹 از پام در میاوردم جلوُ دَر خونِعِ✨ همسایه یه جُفت آل‌اِستارِ طوسی با نوشته هایِه عجیبُ ... غریبه مشکی بوٓد...🖖 🏿 وقتی شبا اَز ترسِ ...

وَقتی کِه عَ مدرسه میومدمُ🚶 🏻 🍃 کفشایه صورتیِ عروسکیمُ...🌹 از پام در میاوردم جلوُ دَر خونِعِ✨ همسایه یه جُفت آل‌اِستارِ طوسی با نوشته هایِه عجیبُ ... غریبه مشکی بوٓد...🖖 🏿 وقتی شبا اَز ترسِ تاریکٓی :):two_hearts: چراغِه اُتاقَمو روُشن میذاشتَم، میدیدم کِه چراغه اُتاقه دُخترِ همسایَم روشنه ، فِکر ...

دلمـ از نبودتـ عـــابیی :):blue_heart: لبامـ از اثر سیگار بنفشـ :):purple_heart: زندگیمـ با نبودنتـ سیاهـ :):black_heart_suit: چشامـ از شدتـ گریهـ قرمز :):heavy_black_heart:️ پوستـ صورتمـ از رنگـ پریدگی زرد :):yellow_heart: ممنونـ کهـ دنیامو با رفتنتـ رنگارنگـ ...

دلمـ از نبودتـ عـــابیی :):blue_heart: لبامـ از اثر سیگار بنفشـ :):purple_heart: زندگیمـ با نبودنتـ سیاهـ :):black_heart_suit: چشامـ از شدتـ گریهـ قرمز :):heavy_black_heart:️ پوستـ صورتمـ از رنگـ پریدگی زرد :):yellow_heart: ممنونـ کهـ دنیامو با رفتنتـ رنگارنگـ کردے :):rainbow:

وَقتی کِه عَ مدرسه میومدمُ🚶 🏻 🍃 کفشایه صورتیِ عروسکیمُ...🌹 از پام در میاوردم جلوُ دَر خونِعِ✨ همسایه یه جُفت آل‌اِستارِ مشکی با طرحی که بعضی جاهاش سفیده داشت...🖖 🏿 وقتی شبا اَز ترسِ تاریکٓی ...

وَقتی کِه عَ مدرسه میومدمُ🚶 🏻 🍃 کفشایه صورتیِ عروسکیمُ...🌹 از پام در میاوردم جلوُ دَر خونِعِ✨ همسایه یه جُفت آل‌اِستارِ مشکی با طرحی که بعضی جاهاش سفیده داشت...🖖 🏿 وقتی شبا اَز ترسِ تاریکٓی :):two_hearts: چراغِه اُتاقَمو روُشن میذاشتَم، میدیدم کِه چراغه اُتاقه دُخترِ همسایَم روشنه ، فِکر میکَردم ...

وَقتی کِه عَ مدرسه میومدمُ🚶 🏻 🍃 کفشایه صورتیِ عروسکیمُ...🌹 از پام در میاوردم جلوُ دَر خونِعِ✨ همسایه یه جُفت آل‌اِستارِ طوسی با نوشته هایِه عجیبُ ... غریبه مشکی بوٓد...🖖 🏿 وقتی شبا اَز ترسِ ...

وَقتی کِه عَ مدرسه میومدمُ🚶 🏻 🍃 کفشایه صورتیِ عروسکیمُ...🌹 از پام در میاوردم جلوُ دَر خونِعِ✨ همسایه یه جُفت آل‌اِستارِ طوسی با نوشته هایِه عجیبُ ... غریبه مشکی بوٓد...🖖 🏿 وقتی شبا اَز ترسِ تاریکٓی :):two_hearts: چراغِه اُتاقَمو روُشن میذاشتَم، میدیدم کِه چراغه اُتاقه دُخترِ همسایَم روشنه ، فِکر ...

وَقتی کِه عَ مدرسه میومدمُ🚶 🏻 🍃 کفشایه صورتیِ عروسکیمُ...🌹 از پام در میاوردم جلوُ دَر خونِعِ✨ همسایه یه جُفت آل‌اِستارِ طوسی با نوشته هایِه عجیبُ ... غریبه مشکی بوٓد...🖖 🏿 وقتی شبا اَز ترسِ ...

وَقتی کِه عَ مدرسه میومدمُ🚶 🏻 🍃 کفشایه صورتیِ عروسکیمُ...🌹 از پام در میاوردم جلوُ دَر خونِعِ✨ همسایه یه جُفت آل‌اِستارِ طوسی با نوشته هایِه عجیبُ ... غریبه مشکی بوٓد...🖖 🏿 وقتی شبا اَز ترسِ تاریکٓی :):two_hearts: چراغِه اُتاقَمو روُشن میذاشتَم، میدیدم کِه چراغه اُتاقه دُخترِ همسایَم روشنه ، فِکر ...

وَقتی کِه عَ مدرسه میومدمُ🚶 🏻 🍃 کفشایه صورتیِ عروسکیمُ...🌹 از پام در میاوردم جلوُ دَر خونِعِ✨ همسایه یه جُفت آل‌اِستارِ طوسی با نوشته هایِه عجیبُ ... غریبه مشکی بوٓد...🖖 🏿 وقتی شبا اَز ترسِ ...

وَقتی کِه عَ مدرسه میومدمُ🚶 🏻 🍃 کفشایه صورتیِ عروسکیمُ...🌹 از پام در میاوردم جلوُ دَر خونِعِ✨ همسایه یه جُفت آل‌اِستارِ طوسی با نوشته هایِه عجیبُ ... غریبه مشکی بوٓد...🖖 🏿 وقتی شبا اَز ترسِ تاریکٓی :):two_hearts: چراغِه اُتاقَمو روُشن میذاشتَم، میدیدم کِه چراغه اُتاقه دُخترِ همسایَم روشنه ، فِکر ...