ویژه کنید
عکس و تصویر شاه قلب #قسمت۴ -یعنی چی که نمیام خالت ناراحت میشه . -ای بابا خب به ...

شاه قلب #قسمت۴ -یعنی چی که نمیام خالت ناراحت میشه . -ای بابا خ...

شاه قلب #قسمت۴

-یعنی چی که نمیام خالت ناراحت میشه .
-ای بابا خب به خاله بگو سایه درس داشت نتونست بیاد .
-نه ایندفعه دیگه بایدبیایی تامن میام تو اتاق آماده شده باشی.اینو گفت ورفت.باحرص خودمو روتخت انداختم.. ازمهرناز دخترخالم زیاد خوشم نمیاد از بس این بشر فیس وافادییه مامان خانم ماهم هی میبندتش به سهند بیچاره..سهند خودشم اصلا راضی نیست اینو از رفتارش وقتی مامان از مهرناز تعریف میکنه میفهمم..حالا من میرم بازمیخوادازیه شاهکارش تعریف کنه..أه.

-وای سایه امروز رفتم ناخونامو مانیکور کردم..یه خانمه اونجابود هی ازم تعریف میکرد که خوشگلی .آرزوی هر مردیه که همچین خانم زیبایی داشته باشه وخلاصه کلی چیز میگفت..نگاهی به من انداخت..یه فکری به حال این صورت داغونت بکن کسی نمیگیرتت میترشی
-وا مگه صورتم چشه..صورت به این قشنگی حرفامیزنی..
-چش نیست پراز جوش وکک ومکه خیلی زشتت کردن فکرنکنم کسی حاضربشه بیادبگیرتت....بگو ببینم دوست پسرداری؟
--خیررر
-اگه میگفتی دارم تعجب میکردم .صورت چندان قشنگی نداری الانم که پرازجوش شده کلا ریختتو بهم ریخته هیچ پسوی بهت نگام نمیکنه..یعنی منو میگی به زور خودموکنترل میکردم ریختشو بهم نریزم....--------ممنون از اظهار نظرت..خیلی هم دلشون بخواد من یه گوشه چشم بهشون بندازم البته نیازیم ندعرم کسی نگام کنه.مثل بعضیا که واسه جلب توجه یه پسرخودشونو به اب وآتیش میزنن...-این همه اعتماد بنفس از کجامیاد؟؟-از همونجایی که براتو میاد منم از همونجا سفارش دادم .چون خیلی جنس اعتماد بنفسه خوبه لامصب اصلا یه آدم دیگت میکنه.مگه همینطور نیست؟
-داری مسخره میکنی؟؟
-عه نه چراباید مسخره کنم .دارم نظرمو راجب اعتماد به نفس میگم ..
-نظریت بدردخودت میخوره مهگ از جاش بلندشد وسمت سهند راه افتاده..
-چیش دختره ای افاده ای اداشو درآوردم.

-دیشب خونه ای خالم بودیم..میدونی مهرناز به من چی میگفت اداشو درآوردم...تو هیچوقت ازدواج نمیکنی .آخه زبونت خیلی درازه قیافه ای قشنگی نداری.نه اینکه تو داری دختره ای بیشعورعملی..یه بینی عمل کرده فکرمیکنه..آنجلاناجولیه.-خب راست گفته..
-بهناز چراصداتو مثل پسراکردی..
-من نبودم.
-من بودم دوتایی به بردیا چندشه نگاه کردیم تیپش روز به روز داره پس رفت میکنه جای اینکه پیشرفت کنه..
-بازجن بوداده پیداش شد..توبومیکشی ماکجاها میریم..دنبالمون میایی...فالگوشم که وایمستی..
-داشتم ردمیشدم شنیدم...
نویسندهS.ℳa.Eh

Loading...