ویژه کنید
عکس و تصویر با خودم می گویم الآن زمانِ غمگین شدن و کنار کشیدن نیست ! با خودم ...

با خودم می گویم الآن زمانِ غمگین شدن و کنار کشیدن نیست ! با خودم...

با خودم می گویم الآن زمانِ غمگین شدن و کنار کشیدن نیست !
با خودم می گویم تو از زنبور عسل کمتر نیستی !
زنبور عسل نمی داند که بال هایش طبق محاسبات ریاضی توانِ بلند کردنِ او را ندارند!
ولی عزمش را جزم کرده که پرواز کند و موفق هم شده !
آنقدر که تمام دانشمندان را مبهوت و سردرگم کرده و هربار کسی با هزاران آزمون و خطا ، سعی در اثبات نظریه ای برای پرواز زنبورها دارد!
با خودم می گویم که حتی اگر تمام دنیا با دلیل و منطق امکان پرواز تو را محال دانستند،از زنبور عسل کمتر نباش!
و جوری جسورانه پرواز کن که تا قرن ها ، هاج و واج ، دنبالِ دلیلِ پروازت بگردند ...
😍😊 💪 📚 👣

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...