ویژه کنید
عکس و تصویر عشق چیز خطرناک و پیچیده ای است. میتواند آدم عوضی را به یک انسان خوب ...

عشق چیز خطرناک و پیچیده ای است. میتواند آدم عوضی را به یک انسان...

عشق چیز خطرناک و پیچیده ای است. میتواند آدم عوضی را به یک انسان خوب تبدیل کند و می تواند آدمی شریف و صادق را تا پایین ترین درجات انسانی نزول دهد!


📘 سرو غمگین
✍ 🏻 #آگاتا_کریستی

📚

Loading...