اگه عمل کنی به این حرف چشمت به جهان باز میشه

اگه عمل کنی به این حرف چشمت به جهان باز میشه