هردوشون واسه تبلیغات از یک گردنبند که میشه گفت گردنبند کا