ویژه کنید
عکس و تصویر ɴᴇᴠᴇʀ ʙʟᴀᴍᴇ ᴀɴʏᴏɴᴇ ɪɴ ʟɪғᴇ ᴛʜᴇ ɢᴏᴏᴅ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ɢɪᴠᴇ ʏᴏᴜ ʜᴀᴘᴘɪɴᴇss:) ᴛʜᴇ ᴡᴏʀsᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ɢɪᴠᴇ ...

ɴᴇᴠᴇʀ ʙʟᴀᴍᴇ ᴀɴʏᴏɴᴇ ɪɴ ʟɪғᴇ ᴛʜᴇ ɢᴏᴏᴅ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ɢɪᴠᴇ ʏᴏᴜ ʜᴀᴘᴘɪɴᴇss:)...

ɴᴇᴠᴇʀ ʙʟᴀᴍᴇ ᴀɴʏᴏɴᴇ ɪɴ ʟɪғᴇ
ᴛʜᴇ ɢᴏᴏᴅ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ɢɪᴠᴇ ʏᴏᴜ ʜᴀᴘᴘɪɴᴇss:)
ᴛʜᴇ ᴡᴏʀsᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ɢɪᴠᴇ ʏᴏᴜ ʟᴇssᴏɴ🗒
ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ʙᴇsᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ɢɪᴠᴇ ʏᴏᴜ ᴍᴇᴍᴏʀɪᴇs👩 ‍❤ ️‍👩
هیچ وقت توزندگیت کسیو سرزنش نکن!
ادمای خوب بهت شادی میبخشن
ادمای بد بهت درس میدن
وبهترین ادما خاطراتو بهت میدن:)

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...