dost daram bedoonam donya ba ki khabid ke in hame haroomz