ویژه کنید
عکس و تصویر در ساغر ما گل شرابی نشکفت در این شب تیره،ماهتابی نشکفت گفتم به ستاره:خانه صبح ...

در ساغر ما گل شرابی نشکفت در این شب تیره،ماهتابی نشکفت گفتم به ...

در ساغر ما گل شرابی نشکفت
در این شب تیره،ماهتابی نشکفت
گفتم به ستاره:خانه صبح کجاست؟
افسوس که برلبش جوابی نشکفت. #فریدون مشیری

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...