ویژه کنید
عکس و تصویر هق حتما آهنگonly the young رو گوش کنین اینم معنیش👇 ‍ [Verse 1 It keeps ...

هق حتما آهنگonly the young رو گوش کنین اینم معنیش👇 ‍ [Verse 1 ...

هق حتما آهنگonly the young رو گوش کنین اینم معنیش👇 ‍
[Verse 1
It keeps me awake
من رو بیدار نگه میداره
The look on your face
نگاه روی صورت تو
The moment you heard the news
لحظه‌ای که خبر رو شنیدی
You're screaming inside
از درون در حال فریاد زدن بودی
And frozen in time
و همون لحظه یخ زدی (از تعجب خشک شدی)
You did all that you could do
تو تمام کارهایی که می تونستی انجام دادی
The game was rigged, the ref got tricked
در بازی تقلب شد، داور فریب داده شد
The wrong ones think they’re right
افراد اشتباه فکر میکنن حق با اوناس
You were outnumbered — this time
تعداد اونا بیشتر بود، [ولی فقط] این دفعه

[Chorus]
But only the young
اما فقط جوان‌ها
Only the young
فقط جوان‌ها
Only the young
فقط جوان‌ها
Only the young can run
فقط جوان‌ها می تونن بدوند
Can run, so run
می تونن بدوند، پس بدو (ادامه بده)
And run and run
و بدو و بدو (ادامه بده)

[Verse 2]
So every day now
پس الان هر روز
You brace for the sound
صدایی رو در آغوش میگیری که
You've only heard on TV
فقط در تلویزیون شنیدی (بدون توجه به حقایق، اخبار رو باور میکنی)
You go to class, scared
با ترس به کلاس میری
Wondering where the best
hiding spot would be
با خودت فکر می‌کنی که بهترین مکان برای مخفی شدن کجاست
And the big bad man, and his big bad clan
و مرد بد بزرگ، با گروه بزرگ و بدش
Their hands are stained with red
دستاشون [با خون] قرمز شده
Oh, how quickly, they forget
اوه، چقدر سریع، اونا فراموش می کنن


[Pre-Chorus]
They aren't gonna help us
اونا قرار نیست به ما کمک کنن
Too busy helping themselves
خیلی مشغول کمک کردن به خودشون هستن
They aren't gonna change this
اونا نمیخوان وضعیت رو تغییر بدن
We gotta do it ourselves
ما باید خودمون انجامش بدیم
They think that it's over
اونا فکر می کنن تموم شده
But it's just begun
اما تازه شروع شده

[Chorus]
Only one thing can save us
فقط یک چیز می تونه ما رو نجات بده
Only the young (Only the young)
فقط جوان‌ها (فقط جوان‌ها)
Only the young (Only the young)
فقط جوان‌ها (فقط جوان‌ها)
Only the young (Only the young)
فقط جوان‌ها (فقط جوان‌ها)
Only the young
فقط جوان‌ها
[Bridge]
Don't say you're too tired to fight
نگو که برای جنگیدن خسته‌ای
It's just a matter of time (Can run)
فقط موضوع (اهمیت) زمانه (می تونه بدوه)
Up there's the finishing line
اون بالا خط پایانه
So run, and run, and run
پس بدو، و بدو، و بدو (ادامه بده)
Don't say you're too tired to fight
نگو که برای جنگیدن خسته‌ای
It's just a matter of time (So run)
فقط موضوع (اهمیت) زمانه (می تونه بدوه)
Up there's the finishing line
اون بالا خط پایانه
And run, and run
و بدو، و بدو (ادامه بده)

[Intro]
Only the young
فقط جوان‌ها
Only the young
فقط جوان‌ها
Only the young
فقط جوان‌ها
پ.ن:بسی پیشنهادی قول میدم قفلی میزنین روش😍

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...