ویژه کنید
عکس و تصویر #موقت چرا همیشه سعی میکنیم ناراحتی دیگران را در برابر ناراحتی خودمان کم اهمیت تر ...

#موقت چرا همیشه سعی میکنیم ناراحتی دیگران را در برابر ناراح...

#موقت
چرا همیشه سعی میکنیم ناراحتی دیگران را در برابر ناراحتی خودمان کم اهمیت تر جلوه دهیم؟ این کار نفرت انگیز ترین کار در حق آنهایی است که فقط میخواهند درد دل کنند...
اندکی تامل 🙏 🌷

Loading...