ویژه کنید
عکس و تصویر گاهی باید یک دایره بکشی و بنشینی درونش بگذار به حال خودش زندگی را و ...

گاهی باید یک دایره بکشی و بنشینی درونش بگذار به حال خودش زندگی ...

گاهی باید یک دایره بکشی و بنشینی درونش
بگذار به حال خودش زندگی را
و هیاهوی آدم ها را.
بنشین کنار سکوتت
و یک فنجان چای
به خودت تعارف کن...‌

معصومه_صابر ‌

Loading...