ویژه کنید
عکس و تصویر 💕 مادر آفریده شد تا کسی باشددلش تنگمان شود آفریده شد تا دل ببرد از ...

💕 مادر آفریده شد تا کسی باشددلش تنگمان شود آفریده شد تا دل بب...

💕 مادر آفریده شد
تا کسی باشددلش تنگمان شود
آفریده شد
تا دل ببرد از آدمی
و اگر نباشد جای خالی‌اش
زندگی را خالی کند از سکنه...
آفریده شد
تا دستهایش هر غذایی
را خوشمزه،
هر دردی را التیام،
هر دعایی را مستجاب و
هر زندگی را بخیر کند

مادر زندگی
در کنارت چه زیباست❤ ️
بسلامتی مادرهای عزیز

Loading...