ویژه کنید
عکس و تصویر دلبَــــرجان... مَـن اگر جای دهخـدا بـودَم مُعـادلِ خوشـبختی رو عـوض میکـردم میگذاشـتم |مَـن و تُـو ...

دلبَــــرجان... مَـن اگر جای دهخـدا بـودَم مُعـادلِ خوشـبختی رو عـ...

دلبَــــرجان...
مَـن اگر جای دهخـدا بـودَم
مُعـادلِ خوشـبختی رو عـوض میکـردم
میگذاشـتم |مَـن و تُـو دَر کنارِ هَـم‌|
تا هَـر وقت کسـی سـوال کـرد: "خوشـبختی" ؟!
به |تـ♡ـو| اشـاره کنَـم و
با سَـرم تاییـد کنَـم ...👫 ❤ ♾
  ‌‌‎‌‌‎‌‎‌‌‌

Loading...