نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بیمارِ غمم ، عینِ دوایی تو مرا ....! -مولانا #بخون

بیمارِ غمم ، عینِ دوایی تو مرا ....! -مولانا #بخون

بیمارِ غمم عینِ دوایی تو مرا... #مولانا

بیمارِ غمم عینِ دوایی تو مرا... #مولانا

🔻 من ذره و خورشید لقائی تو مرا بیمار غمم عین دوایی تو مرا ... #مولانا ‌‌‎‌

🔻 من ذره و خورشید لقائی تو مرا بیمار غمم عین دوایی تو مرا ... #مولانا ‌‌‎‌

‌بیمار غمم عین دوایی تو مرا ... #مولانا

‌بیمار غمم عین دوایی تو مرا ... #مولانا

بیمار غمم عین دوایی تو مرا

بیمار غمم عین دوایی تو مرا

بیمارِ غمم عینِ دوایی تو مرا

بیمارِ غمم عینِ دوایی تو مرا

بیمار غمم عین دوایی تو مرا...

بیمار غمم عین دوایی تو مرا...

بیمار غمم عین دوایی تو مرا...

بیمار غمم عین دوایی تو مرا...

بیمارِ غمم عینِ دوایی تو مرا... #مولانا

بیمارِ غمم عینِ دوایی تو مرا... #مولانا

بیمارِ غمم عینِ دوایی تو مرا... #مولانا🍃 ‍

بیمارِ غمم عینِ دوایی تو مرا... #مولانا🍃 ‍

بیمارِ غمم عینِ دوایی تو مرا... #مولانا

بیمارِ غمم عینِ دوایی تو مرا... #مولانا

بیمارِ غمم عینِ دوایی تو مَرا #مولانا

بیمارِ غمم عینِ دوایی تو مَرا #مولانا

بیمارِ غمم عینِ دوایی تو مرا :) #مولانا

بیمارِ غمم عینِ دوایی تو مرا :) #مولانا

بیمارِ غمم عینِ دوایی تو مَرا - مولانا -

بیمارِ غمم عینِ دوایی تو مَرا - مولانا -

بیمارِ غمم ، عینِ دوایی تو مرا ....! #مولانا

بیمارِ غمم ، عینِ دوایی تو مرا ....! #مولانا