ویژه کنید
عکس و تصویر گرچه از فاصله ی ماه به من دورتری ولی انگار همین جا و همین دورو ...

گرچه از فاصله ی ماه به من دورتری ولی انگار همین جا و همین دورو...

گرچه از فاصله ی ماه به من دورتری
ولی انگار همین جا و همین دورو بری
ماه میتابد و انگار تویی میخندی
باد می آید و انگار تویی میگذری

Loading...