ویژه کنید
عکس و تصویر به‍ سـَرم زَد بِرم دور شـَم‍ از این شـَهر بِرم فاصِله بِگیرم شایـَد عَزیز شم:) ...

به‍ سـَرم زَد بِرم دور شـَم‍ از این شـَهر بِرم فاصِله بِگیرم شایـَد عَزی...

به‍ سـَرم زَد
بِرم دور شـَم‍ از این شـَهر
بِرم فاصِله بِگیرم
شایـَد عَزیز شم:)
^^

Loading...