ویژه کنید
عکس و تصویر Ten years from now, make sure you can say that you chose your life, you ...

Ten years from now, make sure you can say that you chose your l...

Ten years from now, make sure you
can say that you chose your life, you
didn’t settle for it!

ده سال آینده، مطمئن شو که بتونی بگی
زندگیتو انتخاب کردی، نه که باهاش ساختی.

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...