ویژه کنید
عکس و تصویر هر چقدر به علف هرز آب و کود بدی ... برات میوه و ثمری نداره ...

هر چقدر به علف هرز آب و کود بدی ... برات میوه و ثمری نداره ...!...

هر چقدر به علف هرز
آب و کود بدی ...
برات میوه و ثمری نداره ...!
حواست باشه کجا و برای چی
داری وقت میذاری ...


🍃 🌸

Loading...