نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

💯✅غصه ها را پشت گوشم می اندازم ، چون طره ی گیسویی رها ، و تسلیم دست ها ... من باید حالم خوب باشد ، باید شاد باشم ، باید بخندم ، باید آرام باشم ...

💯✅غصه ها را پشت گوشم می اندازم ، چون طره ی گیسویی رها ، و تسلیم دست ها ... من باید حالم خوب باشد ، باید شاد باشم ، باید بخندم ، باید آرام باشم ... هرگز این شب را ادامه نخواهم داد ، و هرگز این ابرهای بارور را ...

حواستان باشد ! اینجا خیلی زود ، دیر می شود ! جایی که همه چیز تاریخ مصرف دارد ؛ حتی آدم ها ، حتی رابطه ها ... این روز ها کسی حال و حوصله ای ...

حواستان باشد ! اینجا خیلی زود ، دیر می شود ! جایی که همه چیز تاریخ مصرف دارد ؛ حتی آدم ها ، حتی رابطه ها ... این روز ها کسی حال و حوصله ای برایِ غرور و قهرهایِ طولانی ندارد ! باید مراعات کرد ، باید مراقب بود ، ...

غصه ها را پشت گوشم می اندازم ، چون طره ی گیسویی رها ، و تسلیم دست ها ... من باید حالم خوب باشد ، باید شاد باشم ، باید بخندم ، باید آرام باشم ...

غصه ها را پشت گوشم می اندازم ، چون طره ی گیسویی رها ، و تسلیم دست ها ... من باید حالم خوب باشد ، باید شاد باشم ، باید بخندم ، باید آرام باشم ... هرگز این شب را ادامه نخواهم داد ، و هرگز این ابرهای بارور را ...

غصه ها را پشت گوشم می اندازم ، چون طره ی گیسویی رها ، و تسلیم دست ها ... من باید حالم خوب باشد ، باید شاد باشم ، باید بخندم ، باید آرام باشم ...

غصه ها را پشت گوشم می اندازم ، چون طره ی گیسویی رها ، و تسلیم دست ها ... من باید حالم خوب باشد ، باید شاد باشم ، باید بخندم ، باید آرام باشم ... هرگز این شب را ادامه نخواهم داد ، و هرگز این ابرهای بارور را ...

حواستان باشد ! اینجا خیلی زود ، دیر می شود ! جایی که همه چیز تاریخ مصرف دارد حتی آدم ها ، حتی رابطه ها ... این روز ها کسی حال و حوصله ای برایِ ...

حواستان باشد ! اینجا خیلی زود ، دیر می شود ! جایی که همه چیز تاریخ مصرف دارد حتی آدم ها ، حتی رابطه ها ... این روز ها کسی حال و حوصله ای برایِ غرور و قهرهایِ طولانی ندارد ! باید مراعات کرد ، باید مراقب بود قبل از ...

حواستان باشد ! اینجا خیلی زود ، دیر می شود ! جایی که همه چیز تاریخ مصرف دارد ؛ حتی آدم ها ، حتی رابطه ها ... این روز ها کسی حال و حوصله ای ...

حواستان باشد ! اینجا خیلی زود ، دیر می شود ! جایی که همه چیز تاریخ مصرف دارد ؛ حتی آدم ها ، حتی رابطه ها ... این روز ها کسی حال و حوصله ای برایِ غرور و قهرهایِ طولانی ندارد ! باید مراعات کرد ، باید مراقب بود ، ...

حواستان باشد ! اینجا خیلی زود ، دیر می شود ! جایی که همه چیز تاریخ مصرف دارد ... حتی آدم ها ، حتی رابطه ها ... این روز ها ... کسی حال و حوصله ...

حواستان باشد ! اینجا خیلی زود ، دیر می شود ! جایی که همه چیز تاریخ مصرف دارد ... حتی آدم ها ، حتی رابطه ها ... این روز ها ... کسی حال و حوصله ای برایِ غرور ... و قهرهایِ طولانی ندارد ! باید مراعات کرد... باید مراقب بود ...

حواستان باشد ! اینجا خیلی زود ، دیر می شود ! جایی که همه چیز تاریخ مصرف دارد ؛ حتی آدم ها ، حتی رابطه ها ... این روز ها کسی حال و حوصله ای ...

حواستان باشد ! اینجا خیلی زود ، دیر می شود ! جایی که همه چیز تاریخ مصرف دارد ؛ حتی آدم ها ، حتی رابطه ها ... این روز ها کسی حال و حوصله ای برایِ غرور و قهرهایِ طولانی ندارد ! باید مراعات کرد ، باید مراقب بود ، ...

روزی می رســد که با وجود تمــام تقلاها ، برای ماندن کسی که دوستش دارید، به این باور می رسید که باید همه چیز را رها کنید و بروید... می فهمید که دست کشیدن از ...

روزی می رســد که با وجود تمــام تقلاها ، برای ماندن کسی که دوستش دارید، به این باور می رسید که باید همه چیز را رها کنید و بروید... می فهمید که دست کشیدن از دلتان بهترین کاری ست که باید انجام دهید، زیرا آن شخص ، خودش را متعلق ...

روزی می رســد که با وجود تمــام تقلاها ، برای ماندن کسی که دوستش دارید، به این باور می رسید که باید همه چیز را رها کنید و بروید... می فهمید که دست کشیدن از ...

روزی می رســد که با وجود تمــام تقلاها ، برای ماندن کسی که دوستش دارید، به این باور می رسید که باید همه چیز را رها کنید و بروید... می فهمید که دست کشیدن از دلتان بهترین کاری ست که باید انجام دهید، زیرا آن شخص ، خودش را متعلق ...

حواستان باشد ! اینجا خیلی زود ، دیر می شود ! جایی که همه چیز تاریخ مصرف دارد حتی آدم ها ، حتی رابطه ها ... این روز ها کسی حال و حوصله ای برایِ ...

حواستان باشد ! اینجا خیلی زود ، دیر می شود ! جایی که همه چیز تاریخ مصرف دارد حتی آدم ها ، حتی رابطه ها ... این روز ها کسی حال و حوصله ای برایِ غرور و قهرهایِ طولانی ندارد ! باید مراعات کرد ، باید مراقب بود قبل از ...

حواستان باشد ! اینجا خیلی زود ، دیر می شود ! جایی که همه چیز تاریخ مصرف دارد ؛ حتی آدم ها ، حتی رابطه ها ... این روز ها کسی حال و حوصله ای ...

حواستان باشد ! اینجا خیلی زود ، دیر می شود ! جایی که همه چیز تاریخ مصرف دارد ؛ حتی آدم ها ، حتی رابطه ها ... این روز ها کسی حال و حوصله ای برایِ غرور و قهرهایِ طولانی ندارد ! باید مراعات کرد ، باید مراقب بود ، ...

حواستان باشد ! اینجا خیلی زود ، دیر می شود ! جایی که همه چیز تاریخ مصرف دارد ؛ حتی آدم ها ، حتی رابطه ها ... این روز ها کسی حال و حوصله ای ...

حواستان باشد ! اینجا خیلی زود ، دیر می شود ! جایی که همه چیز تاریخ مصرف دارد ؛ حتی آدم ها ، حتی رابطه ها ... این روز ها کسی حال و حوصله ای برایِ غرور و قهرهایِ طولانی ندارد ! باید مراعات کرد ، باید مراقب بود ، ...

حواستان باشد ! اینجا خیلی زود ، دیر می شود ! جایی که همه چیز تاریخ مصرف دارد ؛ حتی آدم ها ، حتی رابطه ها ... این روز ها کسی حال و حوصله ای ...

حواستان باشد ! اینجا خیلی زود ، دیر می شود ! جایی که همه چیز تاریخ مصرف دارد ؛ حتی آدم ها ، حتی رابطه ها ... این روز ها کسی حال و حوصله ای برایِ غرور و قهرهایِ طولانی ندارد ! باید مراعات کرد ، باید مراقب بود ، ...

حتی اگر مقصر هم بود ، با یک عذر خواهی سر و‌تهش را هم می آوردم، تا مبادا، زبانم لال ، برود. که دلش را بزنم ، که خدای نکرده قهرِمان طولانی شود. چیزی درونم ...

حتی اگر مقصر هم بود ، با یک عذر خواهی سر و‌تهش را هم می آوردم، تا مبادا، زبانم لال ، برود. که دلش را بزنم ، که خدای نکرده قهرِمان طولانی شود. چیزی درونم یک صدا میگفت: «نمیخواهم از دستش بدهم»! گاه با التماس و گاه قاطعانه. من از ...

روزی می رســد که با وجود تمــام تقلاها ، برای ماندن کسی که دوستش دارید، به این باور می رسید که باید همه چیز را رها کنید و بروید... می فهمید که دست کشیدن از ...

روزی می رســد که با وجود تمــام تقلاها ، برای ماندن کسی که دوستش دارید، به این باور می رسید که باید همه چیز را رها کنید و بروید... می فهمید که دست کشیدن از دلتان بهترین کاری ست که باید انجام دهید، زیرا آن شخص ، خودش را متعلق ...

حتی اگر مقصر هم بود ، با یک عذر خواهی سر و‌تهش را هم می آوردم، تا مبادا، زبانم لال ، برود.. که دلش را بزنم ، که خدای نکرده قهرِمان طولانی شود.. چیزی درونم ...

حتی اگر مقصر هم بود ، با یک عذر خواهی سر و‌تهش را هم می آوردم، تا مبادا، زبانم لال ، برود.. که دلش را بزنم ، که خدای نکرده قهرِمان طولانی شود.. چیزی درونم یک صدا میگفت: «نمیخواهم از دستش بدهم»! گاه با التماس ، گاه قاطعانه..گاه... من از ...

حتی اگر مقصر هم بود ، با یک عذر خواهی سر و‌تهش را هم می آوردم، تا مبادا، زبانم لال ، برود.. که دلش را بزنم ، که خدای نکرده قهرِمان طولانی شود.. چیزی درونم ...

حتی اگر مقصر هم بود ، با یک عذر خواهی سر و‌تهش را هم می آوردم، تا مبادا، زبانم لال ، برود.. که دلش را بزنم ، که خدای نکرده قهرِمان طولانی شود.. چیزی درونم یک صدا میگفت: «نمیخواهم از دستش بدهم»! گاه با التماس ، گاه قاطعانه..گاه... من از ...

*** هر گاه که بیماریم، باید در دل خود جستجو کنیم و ببینیم که چه کسی را باید ببخشاییم.

*** هر گاه که بیماریم، باید در دل خود جستجو کنیم و ببینیم که چه کسی را باید ببخشاییم. " همه امراض از عدم بخشایش ناشی می شوند، هر گاه بیماریم، باید به پیرامون خویش بنگریم و ببینیم که چه کسی را باید عفو کنیم. " عفو و بخشایش هر ...