ویژه کنید
عکس و تصویر از رهگذران خواهش کرد اگر ایرادی میبینند یک × بزنند.و غروب برگشت و دید که ...

از رهگذران خواهش کرد اگر ایرادی میبینند یک × بزنند.و غروب برگشت...

از رهگذران خواهش کرد اگر ایرادی میبینند یک × بزنند.و غروب برگشت و دید که تمامی تابلو علامت خورده . بسیار ناراحت و افسرده پیش استاد خود رفت .
استاد به او گفت آیا میتوانی عین همان نقاشی را برایم بکشی ؟؟؟
شاگرد نیز چنان کرد و استاد نقاشی را در همان میدان قرار داد . ولی قلم و رنگ را قرار داد اما متن دیگری نوشت و آن این بود:
اگر جایی از نقاشی ایراد دارد با این رنگ و قلم اصلاح بفرمایید.
غروب آمدند و دیدند تابلو دست نخورده مانده .
استاد به شاگرد گفت : همه انسانها قدرت انتقاد دارند . ولی جرات اصلاح نه.....!

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...