ویژه کنید
عکس و تصویر آب را باید بویید و در آن افتاد هوای تو دارد دلم آبی نیست مسئله ...

آب را باید بویید و در آن افتاد هوای تو دارد دلم آبی نیست مسئ...

آب را باید بویید و در آن افتاد
هوای تو دارد دلم آبی نیست
مسئله این است که نباید اعتماد کرد
به هر آبی و هرکس نباید افتاد در آن آب

Loading...