نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

وقتی کسی دل کند و رفت حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از رد پاش باید بزاری بره چون دیگه دلش با تو نیست...http://dl.nakaaman.ir/Music/98.9/8/Kamran%20khalili%20-%20Vase%20chi.mp3

وقتی کسی دل کند و رفت حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از رد پاش باید بزاری بره چون دیگه دلش با تو نیست...http://dl.nakaaman.ir/Music/98.9/8/Kamran%20khalili%20-%20Vase%20chi.mp3

وقتی کسی دل کند و رفت حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از رد پاش باید بزاری بره چون دیگه دلش با تو نیست ...

وقتی کسی دل کند و رفت حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از رد پاش باید بزاری بره چون دیگه دلش با تو نیست ...

وقتی کسی دل کند و رفت حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از رد پاش باید بزاری بره چون دیگه دلش با تو نیست ...🍃 🌺 💖 💞 🌺 🍃

وقتی کسی دل کند و رفت حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از رد پاش باید بزاری بره چون دیگه دلش با تو نیست ...🍃 🌺 💖 💞 🌺 🍃

وقتی کسی دل کند و رفت حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از رد پاش باید بزاری بره چون دیگه دلش با تو نیست ...

وقتی کسی دل کند و رفت حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از رد پاش باید بزاری بره چون دیگه دلش با تو نیست ...

وقتی کسی دل کند و رفت حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از ردپاش باید بزاری بره چون دیگه دلش با تو نیست...😔

وقتی کسی دل کند و رفت حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از ردپاش باید بزاری بره چون دیگه دلش با تو نیست...😔

وقتی کسی دل کند و رفت حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از ردپاش باید بزاری بره چون دیگه دلش با تو نیست ...

وقتی کسی دل کند و رفت حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از ردپاش باید بزاری بره چون دیگه دلش با تو نیست ...

وقتی کسی دل کند و رفت حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از ردپاش باید بزاری بره چون دیگه دلش با تو نیست ...

وقتی کسی دل کند و رفت حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از ردپاش باید بزاری بره چون دیگه دلش با تو نیست ...

وقتی کسی دل کند و رفت حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از ردپاش باید بزاری بره چون دیگه دلش با تو نیست ...

وقتی کسی دل کند و رفت حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از ردپاش باید بزاری بره چون دیگه دلش با تو نیست ...

وقتی کسی دل کند و رفت حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از ردپاش باید بزاری بره چون دیگه دلش با تو نیست ...

وقتی کسی دل کند و رفت حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از ردپاش باید بزاری بره چون دیگه دلش با تو نیست ...

وقتی کسی دل کند و رفت حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از ردپاش باید بزاری بره چون دیگه دلش با تو نیست ..

وقتی کسی دل کند و رفت حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از ردپاش باید بزاری بره چون دیگه دلش با تو نیست ..

وقتی کسی دل کند و رفت حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از ردپاش باید بزاری بره چون دیگه دلش با تو نیست ...

وقتی کسی دل کند و رفت حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از ردپاش باید بزاری بره چون دیگه دلش با تو نیست ...

وقتی یه آدمی ترکت کرد و رفت.. حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از رد پاش.. باید بذاری بره... اگه دلش باهات بود، هیچ قدرتی نمی تونست وادارش کنه به رفتن!

وقتی یه آدمی ترکت کرد و رفت.. حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از رد پاش.. باید بذاری بره... اگه دلش باهات بود، هیچ قدرتی نمی تونست وادارش کنه به رفتن!

وقتی یه آدمی ترکت کرد و رفت... حتی اگه تمام زندگیت پرباشه از رد پاش... باید بزاری بره... اگه دلش باهات بود، هیچ قدرتی نمی تونست وادارش کنه به ...............رفتن.............

وقتی یه آدمی ترکت کرد و رفت... حتی اگه تمام زندگیت پرباشه از رد پاش... باید بزاری بره... اگه دلش باهات بود، هیچ قدرتی نمی تونست وادارش کنه به ...............رفتن.............

وقتی کسی دل کَند و رفت ، حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از رَد ِ پاش ,,, باید بزاری بره.... چون دیگه دلش با تو نیست. . . . .متاسفم این آخرشه.

وقتی کسی دل کَند و رفت ، حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از رَد ِ پاش ,,, باید بزاری بره.... چون دیگه دلش با تو نیست. . . . .متاسفم این آخرشه.

وقتی یه آدمی ترکت کرد و رفت.. حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از رد پاش.. باید بذاری بره... اگه دلش باهات بود، هیچ قدرتی نمی تونست وادارش کنه به رفتن!

وقتی یه آدمی ترکت کرد و رفت.. حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از رد پاش.. باید بذاری بره... اگه دلش باهات بود، هیچ قدرتی نمی تونست وادارش کنه به رفتن!

وقتی یه آدمی ترکت کرد و رفت.. حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از رد پاش.. باید بذاری بره... اگه دلش باهات بود، هیچ قدرتی نمی تونست وادارش کنه به رفتن!

وقتی یه آدمی ترکت کرد و رفت.. حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از رد پاش.. باید بذاری بره... اگه دلش باهات بود، هیچ قدرتی نمی تونست وادارش کنه به رفتن!

وقتی یه آدمی ترکت کرد و رفت.. حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از رد پاش.. باید بذاری بره... اگه دلش باهات بود، هیچ قدرتی نمی تونست وادارش کنه به رفتن!

وقتی یه آدمی ترکت کرد و رفت.. حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از رد پاش.. باید بذاری بره... اگه دلش باهات بود، هیچ قدرتی نمی تونست وادارش کنه به رفتن!

وقتی یه آدمی ترکت کرد و رفت.. حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از رد پاش.. باید بذاری بره... اگه دلش باهات بود، هیچ قدرتی نمی تونست وادارش کنه به رفتن!

وقتی یه آدمی ترکت کرد و رفت.. حتی اگه تمام زندگیت پر باشه از رد پاش.. باید بذاری بره... اگه دلش باهات بود، هیچ قدرتی نمی تونست وادارش کنه به رفتن!