نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

زندگی زیباست ای زیبا پسند زنده اندیشان به زیبایی رسند آن قدر زیباست این بی بازگشت کز برایش می توان از جان گذشت مردن عاشق نمی میراندش در چراغ تازه می گیراندش باغ ها را ...

زندگی زیباست ای زیبا پسند زنده اندیشان به زیبایی رسند آن قدر زیباست این بی بازگشت کز برایش می توان از جان گذشت مردن عاشق نمی میراندش در چراغ تازه می گیراندش باغ ها را گر چه دیوار و در است از هوا شان راه با یکدیگر است شاخه ها ...

زیبایی چیست؟ من زیبایی ها رو در ارزش های آدمها میبینم در آنچه در درون دارن، نه آنچه به بیرون نمایان می کنند. نه آن رفتارهای زیبا که به بهای تخریب درون، بیرون را زیبا ...

زیبایی چیست؟ من زیبایی ها رو در ارزش های آدمها میبینم در آنچه در درون دارن، نه آنچه به بیرون نمایان می کنند. نه آن رفتارهای زیبا که به بهای تخریب درون، بیرون را زیبا جلوه میدهد. یادت باشد مهم نیست که تو زیبا هستی یا نه؛ مهم آن است ...

مشکل بشر امروز بد بودن نیست ، اثبات خوب بودن است ، ریشه ی بیشتر مشکلات بشر امروز این است که به خود و اکثر اطرافیان بدبین شده و زیبایی ها را از پشت عینک ...

مشکل بشر امروز بد بودن نیست ، اثبات خوب بودن است ، ریشه ی بیشتر مشکلات بشر امروز این است که به خود و اکثر اطرافیان بدبین شده و زیبایی ها را از پشت عینک بدبینی مینگرد. برای خوب بودن ، خوب دیدن یک نیاز اساسی است ، وگرنه گل ...

تو دوست داشتنی هستی اگر ... دردهایت ، تو را از دیدن درد های دیگران کور نکرده باشد . تو زنده هستی اگر ... امیدهای فردا برایت بیشتر از مشکلات دیروز اهمیت داشته باشد . ...

تو دوست داشتنی هستی اگر ... دردهایت ، تو را از دیدن درد های دیگران کور نکرده باشد . تو زنده هستی اگر ... امیدهای فردا برایت بیشتر از مشکلات دیروز اهمیت داشته باشد . تو با شرافت هستی اگر ... آبروی دیگران را مانند آبروی خودت محترم بدانی . ...

در این دنیای خاکی بین آدمهای ظاهرپرست سَرت را بالا بگیر و با خوشحالی زیبایی هایت را به این دنیای خاکی نشان بده تا این دنیا هم به زیبایی های تو حسادت کند , باور ...

در این دنیای خاکی بین آدمهای ظاهرپرست سَرت را بالا بگیر و با خوشحالی زیبایی هایت را به این دنیای خاکی نشان بده تا این دنیا هم به زیبایی های تو حسادت کند , باور کن دختر بودن کم مقامی نیست برای تو , برای تویی که فقط تنها آغوشت ...

اگر #زنی آرایشش ناقص بود و آن چنان که باید به آرایشش توجه نکرد گمان نکن #آرایش کردن را بلد نیست یا آرایش کردن را دوست ندارد... میدانی چیست؟؟ زن زاده شده برای #توجه و ...

اگر #زنی آرایشش ناقص بود و آن چنان که باید به آرایشش توجه نکرد گمان نکن #آرایش کردن را بلد نیست یا آرایش کردن را دوست ندارد... میدانی چیست؟؟ زن زاده شده برای #توجه و #جذب... زن زاده شده برای #عشوه و #ناز... زن زاده شده برای #زیبایی و #زیبا ...

اگر #زنی آرایشش ناقص بود و آن چنان که باید به آرایشش توجه نکرد گمان نکن #آرایش کردن را بلد نیست یا آرایش کردن را دوست ندارد... میدانی چیست؟؟ زن زاده شده برای توجه و ...

اگر #زنی آرایشش ناقص بود و آن چنان که باید به آرایشش توجه نکرد گمان نکن #آرایش کردن را بلد نیست یا آرایش کردن را دوست ندارد... میدانی چیست؟؟ زن زاده شده برای توجه و جذب... زن زاده شده برای عشوه و ناز... زن زاده شده برای #زیبایی و زیبا ...

هیچ گرگی، گرگ دیگر را به خاطر اندیشه اش نمیکشد! هیچ کلاغی به طاووس، رشک نمیبرد، و قناری میداند قار قار هم شنیدن دارد. هیچ موشی ، به فیل بخاطر بزرگی اش حسادت نمیکند. و ...

هیچ گرگی، گرگ دیگر را به خاطر اندیشه اش نمیکشد! هیچ کلاغی به طاووس، رشک نمیبرد، و قناری میداند قار قار هم شنیدن دارد. هیچ موشی ، به فیل بخاطر بزرگی اش حسادت نمیکند. و زنبور میداند که گل، مال پروانه هم هست... و رودخانه به قورباغه هم اجازه خواندن ...

اگر زنی آرایشش ناقص بود و آن چنان که باید به آرایشش توجه نکرد گمان نکن آرایش کردن را بلد نیست یا آرایش کردن را دوست ندارد... میدانی چیست؟؟ زن زاده شده برای توجه و ...

اگر زنی آرایشش ناقص بود و آن چنان که باید به آرایشش توجه نکرد گمان نکن آرایش کردن را بلد نیست یا آرایش کردن را دوست ندارد... میدانی چیست؟؟ زن زاده شده برای توجه و جذب... زن زاده شده برای عشوه و ناز... زن زاده شده برای زیبایی و زیبا ...

اگر زنی آرایشش ناقص بود و آن چنان که باید به آرایشش توجه نکرد گمان نکن آرایش کردن را بلد نیست یا آرایش کردن را دوست ندارد... میدانی چیست؟؟ زن زاده شده برای توجه و ...

اگر زنی آرایشش ناقص بود و آن چنان که باید به آرایشش توجه نکرد گمان نکن آرایش کردن را بلد نیست یا آرایش کردن را دوست ندارد... میدانی چیست؟؟ زن زاده شده برای توجه و جذب... زن زاده شده برای عشوه و ناز... زن زاده شده برای زیبایی و زیبا ...

این متن عالیه.. هیچ مگسی در اندیشه فتح ابرها نیست، و هیچ گرگی، گرگ دیگر را به خاطر اندیشه اش نمیکشد هیچ کلاغی به طاووس، رشک نمیبرد، و قناری میداند قار قار هم شنیدن دارد. ...

این متن عالیه.. هیچ مگسی در اندیشه فتح ابرها نیست، و هیچ گرگی، گرگ دیگر را به خاطر اندیشه اش نمیکشد هیچ کلاغی به طاووس، رشک نمیبرد، و قناری میداند قار قار هم شنیدن دارد. هیچ موشی ، به فیل بخاطر بزرگی اش حسادت نمیکند. و زنبور میداند که گل، ...

یادت باشد.......... کسی که تورا دوست دارد٬ باتو می ماند... برایش مهم نیست...چاق باشی یا لاغر...زیبا باشی یا زشت..سنت کم باشد یا زیاد...اهل روستا باشی یا پایتخت...قلبت براش مهم است....... برای داشتنت می جنگد...هرجوری که ...

یادت باشد.......... کسی که تورا دوست دارد٬ باتو می ماند... برایش مهم نیست...چاق باشی یا لاغر...زیبا باشی یا زشت..سنت کم باشد یا زیاد...اهل روستا باشی یا پایتخت...قلبت براش مهم است....... برای داشتنت می جنگد...هرجوری که شده.... برای نگه داشتنت ...برای خواستنت... برای باتوبودن و کنار تو ماندن..همه کار میکند... ازهمه ...

یادت باشد.......... کسی که تورا دوست دارد٬ باتو می ماند... برایش مهم نیست...چاق باشی یا لاغر...زیبا باشی یا زشت..سنت کم باشد یا زیاد...اهل روستا باشی یا پایتخت...قلبت براش مهم است....... برای داشتنت می جنگد...هرجوری که ...

یادت باشد.......... کسی که تورا دوست دارد٬ باتو می ماند... برایش مهم نیست...چاق باشی یا لاغر...زیبا باشی یا زشت..سنت کم باشد یا زیاد...اهل روستا باشی یا پایتخت...قلبت براش مهم است....... برای داشتنت می جنگد...هرجوری که شده.... برای نگه داشتنت ...برای خواستنت... برای باتوبودن و کنار تو ماندن..همه کار میکند... ازهمه ...

یادت باشد.......... کسی که تورا دوست دارد٬ باتو می ماند... برایش مهم نیست...چاق باشی یا لاغر...زیبا باشی یا زشت..سنت کم باشد یا زیاد...اهل روستا باشی یا پایتخت...قلبت براش مهم است....... برای داشتنت می جنگد...هرجوری که ...

یادت باشد.......... کسی که تورا دوست دارد٬ باتو می ماند... برایش مهم نیست...چاق باشی یا لاغر...زیبا باشی یا زشت..سنت کم باشد یا زیاد...اهل روستا باشی یا پایتخت...قلبت براش مهم است....... برای داشتنت می جنگد...هرجوری که شده.... برای نگه داشتنت ...برای خواستنت... برای باتوبودن و کنار تو ماندن..همه کار میکند... ازهمه ...

یادت باشد.......... کسی که تورا دوست دارد٬ باتو می ماند... برایش مهم نیست...چاق باشی یا لاغر...زیبا باشی یا زشت..سنت کم باشد یا زیاد...اهل روستا باشی یا پایتخت...قلبت براش مهم است....... برای داشتنت می جنگد...هرجوری که ...

یادت باشد.......... کسی که تورا دوست دارد٬ باتو می ماند... برایش مهم نیست...چاق باشی یا لاغر...زیبا باشی یا زشت..سنت کم باشد یا زیاد...اهل روستا باشی یا پایتخت...قلبت براش مهم است....... برای داشتنت می جنگد...هرجوری که شده.... برای نگه داشتنت ...برای خواستنت... برای باتوبودن و کنار تو ماندن..همه کار میکند... ازهمه ...

یادت باشد.......... کسی که تورا دوست دارد٬ باتو می ماند... برایش مهم نیست...چاق باشی یا لاغر...زیبا باشی یا زشت..سنت کم باشد یا زیاد...اهل روستا باشی یا پایتخت...قلبت براش مهم است....... برای داشتنت می جنگد...هرجوری که ...

یادت باشد.......... کسی که تورا دوست دارد٬ باتو می ماند... برایش مهم نیست...چاق باشی یا لاغر...زیبا باشی یا زشت..سنت کم باشد یا زیاد...اهل روستا باشی یا پایتخت...قلبت براش مهم است....... برای داشتنت می جنگد...هرجوری که شده.... برای نگه داشتنت ...برای خواستنت... برای باتوبودن و کنار تو ماندن..همه کار میکند... ازهمه ...

سلام صبحتون به زیبایی گلها خوب بودن زیاد سخت نیست … کافیست مهربانی کنی … زبانت که نیش نداشته باشد و کسی را نرنجاند همین خوبیست … وقتی برای همه خیر بخواهی همین خوبیست … ...

سلام صبحتون به زیبایی گلها خوب بودن زیاد سخت نیست … کافیست مهربانی کنی … زبانت که نیش نداشته باشد و کسی را نرنجاند همین خوبیست … وقتی برای همه خیر بخواهی همین خوبیست … وقتی محبتت بی منت باشد … وقتی عشق بورزی … وقتی زیبایی درون اشخاص را ...

زندگی زیباست ای زیبا پسند زنده اندیشان به زیبایی رسند آنقدر زیباست این بی بازگشت کز برایش میتوان از جان گذشت مردن عاشق نمی میراندش در چراغ تازه می گیراندش باغها را گر چه دیوار ...

زندگی زیباست ای زیبا پسند زنده اندیشان به زیبایی رسند آنقدر زیباست این بی بازگشت کز برایش میتوان از جان گذشت مردن عاشق نمی میراندش در چراغ تازه می گیراندش باغها را گر چه دیوار و در است از هواشان راه با یکدیگر است شاخه ها را از جدایی گر ...

ای پروانه زیبا زیبایی خود را از چه داری؟ چقدر خوشحالی حق توست این همه تحسین کننده داری این همه عاشق داری افسوس چه ساده دل بستی و نمیدانی همه اینها تورا میخواهد فقط برای ...

ای پروانه زیبا زیبایی خود را از چه داری؟ چقدر خوشحالی حق توست این همه تحسین کننده داری این همه عاشق داری افسوس چه ساده دل بستی و نمیدانی همه اینها تورا میخواهد فقط برای قسمتی قسمتی از کلکسیون هوس هایشان و نمیدانی من روز ها پیش دل به کرم ...