ویژه کنید
عکس و تصویر تعمیر پمپ وکیوم روغنی تعمیر پمپ وکیوم روغنی به چه صورت است؟ همیشه در صنعت ...

تعمیر پمپ وکیوم روغنی
تعمیر پمپ وکیوم روغنی به چه صورت است؟ همیشه در صنعت پیش می آید که وسیله ای حین کار کردن دچار خرابی می شود و نیاز به سرویس دارد. وکیوم ها در صنعت دارای عمر طولانی هستند. حال اگر در کارگاه خود پمپ وکیوم از کار افتاد با چک چند نکته می توان براحتی مشکل را تشخیص داد . در صورت خرابی پمپ وکیوم ابتدا از سلامت الکتروموتور پمپ وکیوم اطمینان حاصل میکنیم و در صورتی که بعد از روشن شدن الکتروموتور آمپر اندازه گیری شده با پلاک موتور مطابقت داشت از گیج وکیوم استفاده می نماییم تا از سلامت پمپ وکیوم مطمئن شویم.

جهت مشاوره های رایگان در زمینه تعمیر پمپ وکیوم با ما تماس بگیرید.

تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۲۸۸۶۳۱ و ۰۹۱۲۸۱۸۸۷۵۳

تلفن ثابت: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۸۵

همچنین پیشنهاد میشود مقاله پمپ وکیوم را از دست ندهید.

انواع پمپ وکیوم
پمپ های وکیوم به انواع گوناگونی تقسیم میشوند. مانند پمپ وکیوم روغنی یا آب در گردش یا خشک و ….
اما در ادامه قصد داریم پمپ وکیوم توربو را معرفی کنیم و در انتهای مقاله نیز اشاره ای به تعمیر پمپ وکیوم کنیم.

https://pishtazpump.ir/vacuum-liquid-ring-vacuu...

پمپ وکیوم توربو
در اصل این دسته از پمپ ها ﭘﻤﭗ ھﺎی دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮرﺑﻮ ﭘﻤﭗ ھﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐه ﺑﺎدرﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﯾﺠﺎد ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ھﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻧﻤﻮده ، اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺳﯿﺎل ﻋﺒﻮری را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ھﺎ ﭘﺮواﻧه ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺤﻮر ﺑه ﺳﯿﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟه ﺑه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ھﺎ ، ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﮭﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪه ﺑه ﻧﺤﻮی ﮐه اﻏﻠﺐ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﻤﭙﮭﺎی رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺗﻮرﺑﻮ ﭘﻤﭗ ھﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎل در داﺧﻞ آن ﺑه ﺳه دﺳﺘه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد :

اﻟﻒ (ﭘﻤﭗ ھﺎی ﺷﻌﺎﻋﯽ ) ﺳﺎﻧﺘﯿﺮﯾﻔﻮژ ﮐﺎﻣﻞ Radial

در اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ھﺎ ﺳﯿﺎل در ﺟﮭﺖ ﻣﺤﻮروارد ﭘﺮواﻧه ﺷﺪه و در ﺟﮭﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻣﺤﻮر از ﭘﺮواﻧه ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ھﺎ دﺑﯽ ھﺎی ﮐﻢ و ھﺪ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ب (ﭘﻤﭗ ھﺎی ﻣﺨﻠﻮط )ﻧﯿﻤه ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ Mixed

در اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ھﺎ ﺳﯿﺎل در ﺟﮭﺖ ﻣﺤﻮر وارد ﭘﺮواﻧه ﺷﺪه و ﺑﻄﻮر ﻣﻮرب ﻧﺴﺒﺖ ﺑه ﻣﺤﻮر از آن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ھﺎ در دﺑﯽ و ھﺪ ھﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ج – ﭘﻤﭗ ھﺎی ﻣﺤﻮری Axial

در اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ھﺎ ﺳﯿﺎل در ﺟﮭﺖ ﻣﺤﻮر وارد ﭘﺮواﻧه ﺷﺪه و در اﻣﺘﺪاد آن ﻧﯿﺰ ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮد. ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ھﺎ در دﺑﯽ ھﺎی زﯾﺎد وھﺪ ﮐﻢ میباشد.

اﺟﺰاء اﺻﻠﯽ ﺗﻮرﺑﻮ ﭘﻤﭗ ھﺎ در تعمیر پمپ وکیوم روغنی
ﺗﻮرﺑﻮ ﭘﻤﭗ ھﺎ دارای ﺳه ﺟﺰء اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ اﺟﺰاء ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه
ﭘﺮواﻧه ﯾﺎ ﭼﺮخ
ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪه ﯾﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه .
اﻟﻒ – ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐه از ﻧﺎم اﯾﻦ ﺟﺰء ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ، وﻇﯿﻔه اﯾﻦ ﺟﺰء ھﺪاﯾﺖ ﺳﯿﺎل ﺑداﺧﻞ اﯾﻦ ﭘﻤﭗ )ﭘﺮواﻧه (اﺳﺖ ﺑه ﻧﺤﻮی ﮐه ﺳﯿﺎل ﺑﻄﻮر ﻣﻤﺎس ﺑﺮ ﭘﺮه ھﺎی ﭘﺮواﻧه وارد آن ﺷﻮد. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﯿﺎل ﺑﺎ ﭘﺮه ھﺎ ﺑﺎ زاوﯾه ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻨﺠﺮ ﺑه اﯾﺠﺎد ﮔﺮداﺑه در ﺳﯿﺎل واﻓﺖ موضوعی میشود. ﺷﮑﻞ زیر ﯾﮏ ﺗﻮرﺑﻮ ﭘﻤﭗ و اﺟﺰای آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ. ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﻮﺳﺘه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

https://pishtazpump.ir/vacumm-liquid-ring-pump

ب – ﭘﺮواﻧه ﺑﺎ ﭼﺮخ Impeller
اﯾﻦ ﺟﺰء ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻤﭗ اﺳﺖ ﮐه ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻮده و وظیفه اﺻﻠﯽ آن اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ روﺗﻮر ﺑه ﺻﻮرت ﺟﻨﺒﺶ ﯾﻮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ به ﺳﯿﺎل اﺳﺖ .ﺳﯿﺎل از وﺳﻂ پروانه وارد آن ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟه ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﮔﺮﯾﺰ ازﻣﺮﮐﺰی ﮐﮫ ازﻃﺮف ﭘﺮواﻧﮫ ﺑﮫ آن اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدد ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﺷﮑﻞ زیر ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﭘﺮواﻧﮫ ﺑﺮ روی ﻣﺤﻮر ﭘﻤﭗ ﺗﻌﺒﯿﮫ ﺷﺪه و ﺑﮫ ھﻤﺮاه آن ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ

ج – ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪه ﯾﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﻤﭗ وﺑﻌﺪ از ﭘﺮواﻧﮫ ﻗﺮار دارد .ﻧﻘﺶ آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن و ھﺪاﯾﺖ ﺳﯿﺎل ﺑﮫ ﺑﯿﺮون ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﯿﺎل ﺧﺮوﺟﯽ از ﭘﺮواﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺳﯿﺎل وھﺪاﯾﺖ آن ﺑﮫ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﮑﻞ زیر ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه در ﭘﻮﺳﺘﮫ ﭘﻤﭗ ودرﺳﺖ دور ﺗﺎ دور ﭘﺮواﻧه ﻗﺮار دارد ؛ ﺑه ﻧﺤﻮی ﮐه ﺳﯿﺎل ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﭘﺮواﻧﮫ ﻻزم اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻣﺠﺮای واﮔﺮا ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ، ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﻟﻮﻟه ﺧﺮوﺟﯽ ھﺪاﯾﺖ ﺷﻮد .

https://pishtazpump.ir/vacuum-pump/

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﻮﻟﯽ و از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﯿﺎل درﺣﯿﻦ ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ ﻣﺠﺮا ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻠﺰون ﻣﻮﺳﻮم اﺳﺖ ،ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻓﺸﺎر آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ . ﺷﮑﻞ زیر ﺑﮫ وﺿﻮح ﺟﺰء ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺣﻠﺰون ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﻤﭗ ھﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺣﻠﺰون از دﯾﻔﯿﻮزر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﯿﺎل ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﭘﺮواﻧﮫ از دﯾﻔﯿﻮزر ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ آن ﺑﮫ اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...