نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ای صَـبـر کُـجـآیـی؟ کِـه ز حَـد مـی‌گُـذَرَد بـآز بَـر دِل سِـتَـم آن مِـه و بَـر مَـن سِـتَـم دِل.. -هلالی جغتایی #بخون

ای صَـبـر کُـجـآیـی؟ کِـه ز حَـد مـی‌گُـذَرَد بـآز بَـر دِل سِـتَـم آن مِـه و بَـر مَـن سِـتَـم دِل.. -هلالی جغتایی #بخون

گـر بـآر غـم ایـن‌سـت کـه مـن مـیـکـشـم از تـو بـالـلّـه! کـه اگـر کـوه شـوم از کـمـر افـتـم... -هلالی جغتایی 💕 #بخون

گـر بـآر غـم ایـن‌سـت کـه مـن مـیـکـشـم از تـو بـالـلّـه! کـه اگـر کـوه شـوم از کـمـر افـتـم... -هلالی جغتایی 💕 #بخون

فـریـآد کـهـ فـریـآد کـشـیـدیـم و نـدیـدیـم در بـادیـهٔ عـشـق تـو فـریـآدرسـی رآ... -هلالی جغتایی #بخون

فـریـآد کـهـ فـریـآد کـشـیـدیـم و نـدیـدیـم در بـادیـهٔ عـشـق تـو فـریـآدرسـی رآ... -هلالی جغتایی #بخون

🌸🍃زهی خجسته زمانی که بعدِ مرگِ رقیبان نشسته با دل آسوده رو به روی تو باشم 👤 هلالی جغتایی

🌸🍃زهی خجسته زمانی که بعدِ مرگِ رقیبان نشسته با دل آسوده رو به روی تو باشم 👤 هلالی جغتایی

ای صَـبـر کُـجـآیـی؟ کِـه ز حَـد مـی‌گُـذَرَد بـآز بَـر دِل سِـتَـم آن مِـه و بَـر مَـن سِـتَـم دِل.. -هلالی جغتایی #بخون

ای صَـبـر کُـجـآیـی؟ کِـه ز حَـد مـی‌گُـذَرَد بـآز بَـر دِل سِـتَـم آن مِـه و بَـر مَـن سِـتَـم دِل.. -هلالی جغتایی #بخون

هر شبی گویم که فردا ترک این سودا کنم باز چون فردا شود امروز را فردا کنم هلالی جغتایی #بخون

هر شبی گویم که فردا ترک این سودا کنم باز چون فردا شود امروز را فردا کنم هلالی جغتایی #بخون

بود مقصود تو آزردن ما، شکر خدا که بمقصود دل خویش رسیدی از ما 👤 هلالی جغتایی

بود مقصود تو آزردن ما، شکر خدا که بمقصود دل خویش رسیدی از ما 👤 هلالی جغتایی

#بی‌غمِ عشقِ تو صد حیف ز عمری که گذشت! پیش ازین، کاش! گرفتار غمت می‌بودم 👤 هلالی جغتایی

#بی‌غمِ عشقِ تو صد حیف ز عمری که گذشت! پیش ازین، کاش! گرفتار غمت می‌بودم 👤 هلالی جغتایی

#گر دل ز کوی دوست نیامد عجب مدار جایی نرفته است که آید به جای خویش 👤 هلالی جغتایی

#گر دل ز کوی دوست نیامد عجب مدار جایی نرفته است که آید به جای خویش 👤 هلالی جغتایی

رقیبا گر تو را اندیشهٔ ما نیست معذوری کجا بی‌درد را از دردمندان یاد می‌آید؟ 👤 هلالی جغتایی

رقیبا گر تو را اندیشهٔ ما نیست معذوری کجا بی‌درد را از دردمندان یاد می‌آید؟ 👤 هلالی جغتایی

زهی خجسته زمانی که بعدِ مرگِ رقیبان ، نشسته با دل آسوده رو به روی تو باشم ... هلالی جغتایی

زهی خجسته زمانی که بعدِ مرگِ رقیبان ، نشسته با دل آسوده رو به روی تو باشم ... هلالی جغتایی

بی تو هر شب منم و گوشه تنهایی خویش پای در دامن غم، سَر به گریبان ملال | هلالی جغتایی |

بی تو هر شب منم و گوشه تنهایی خویش پای در دامن غم، سَر به گریبان ملال | هلالی جغتایی |

بهرِ دردِ دل ما از تو دوایی نرسید سعی بسیار نمودیم به جایی نرسید... هلالی جغتایی

بهرِ دردِ دل ما از تو دوایی نرسید سعی بسیار نمودیم به جایی نرسید... هلالی جغتایی

بهرِ دردِ دل ما از تو دوایی نرسید سعی بسیار نمودیم به جایی نرسید... هلالی جغتایی

بهرِ دردِ دل ما از تو دوایی نرسید سعی بسیار نمودیم به جایی نرسید... هلالی جغتایی

دور از تو صبوری نتواند دل من، وصل تو حیات خویش داند دل من، آهسته رو ای دوست که دل هم‌ره توست، زنهار چنان مرو که ماند دل من! «هلالی جغتایی»

دور از تو صبوری نتواند دل من، وصل تو حیات خویش داند دل من، آهسته رو ای دوست که دل هم‌ره توست، زنهار چنان مرو که ماند دل من! «هلالی جغتایی»

ای که می پرسی زمن ،کان ماه را منزل کجاست...! منزل او در دل است ، اما ندانم دل کجاست....!! ( هلالی جغتایی)

ای که می پرسی زمن ،کان ماه را منزل کجاست...! منزل او در دل است ، اما ندانم دل کجاست....!! ( هلالی جغتایی)

در دهان غنچه از لعل تو آب حسرت است اینکه پندارند مردم قطره ی شبنم در او هلالی جغتایی #غنچه #دهان #حسرت #شبنم #لعل #هلالی #هلالی_جغتایی

در دهان غنچه از لعل تو آب حسرت است اینکه پندارند مردم قطره ی شبنم در او هلالی جغتایی #غنچه #دهان #حسرت #شبنم #لعل #هلالی #هلالی_جغتایی

ناصحا بیهوده میگویی که دل بردار از او من به فرمان دلم کی دل به فرمان منست؟؟؟ هلالی جغتایی

ناصحا بیهوده میگویی که دل بردار از او من به فرمان دلم کی دل به فرمان منست؟؟؟ هلالی جغتایی