#بامراماش این پستمو تا 14 اسفند کع #تولدمه #قلبایـِ رنگےبزار...

#بامراماش این پستمو تا 14 اسفند کع #تولدمه #قلبایـِ رنگےبزارنـ حتے شدهـ هرشبـ بزارینـ میخوام یادگاری بمونع :pistol: :purple_heart:


منـ #هیچوقتایِـ زیادیو تجربه کردم تا این سنم ..
#هیچوقتـ آهستع کتابـ نخوندم #هیچوقتـ زودتر از ساعتـ 12 نخوابیدم و ادعا هم نکردم سحرخیزم اما یوقتایےهم بودم، #هیچوقتـ تو مهمونیا نخواستم خود نشونےبدم.. #هیچوقتـ دوستـ نداشتم غیرمستقیم مخاطبـ قرارم بدنو #هیچوقتـ تا حالا سوار کشتے نشدم..

اما #هیچوقتایـِ مهمتریـ هم هسـ

مصلنـ #هیچوقتـ ادعا نکردم چیزهایـِ خوبےکع دیگرانـ درموردم میگنـ بـِ هیچـ وجه ...واقعیتـ ندارع بعبارتے #هیچوقتـ شکستع نفسےنکردم.
بـ تواناییام #ایمان دارم و برای دلشادیـ کسے #هیچوقتـ بیخودیـ ازش تعریف نمیکنم..اگع کردم لایقشـ بود..من #هیچوقتـ دلم نیومدع جوابـ خیلےازحرفای آزار دهنده یـِ آدمایـ دور و اطرافمو بدم..اگع دادم خواستم بفهمنـ اشتباهشونو..ازاونـ دستـ آدمام کع وقتےچندساعتـ از یـ اتفاق میگذرهـ جوابایـ درستـ بـ ذهنم میرسع و هےواس اینـ قضیع خودمو عذابـ میدم... #هیچوقتـ دیرتر از کسےکه قرارع راس یساعتےیجایےباشه نرسیدم..
میدونم با آدما چطور کنار بیام یا بهتر بگم اگع مطابقـ سلیقه یِ منـ نیستنـ آروم بفرستمشونـ تو حاشیع..خودمو اسیر یـ رابطه ی بےهدفو بےسرانجامو اعصابـ خورد کنـ نمیکنم #هیچوقتو روحمو نجاتـ میدم در اسرع وقتـ
اگع اسم رفاقت میارم اگع میگم عشق قصدمو دلمو حرفام جدینـ بگم انتخابم شدیـ ینےشدیـ
#هیچوقتـ دوستےنداشتم که یدفعع بےمقدمع زنگـ بزنع و بهم بگع چقدر دلشـ می خواد امروز منو ببینع ن واس کار و بار و استفاده ازم واسـ خودم.. #هیچوقتـ الکےرای موافقـ ندادمو دلمو بـ همرنگـ جماعت بودنـ خوشـ نکردم.. مصلنـ دلم نخواستـ انتخاباتـ رای بدم دلم نخواستـ حرفـ ی جمع تایید کنم دلم نخواستـ وقتےهمه میگنـ اینـ درستع منم بگم چونـ همه میگنـ پـ درستع..

منـ آدمےهستم کع اگع به منو حرفایـ تودلیم رای مخالفـ بدنـ شماره شونو #هیچوقتـ ازتو گوشیم پاکـ نمیکنم بلکع نادیده اشونـ می گیرم
و گاهےحتےاسمایل هایـِ معنےدار هم براشونـ نمیفرستم.

زندگےکردنـ توجمع اینهمع آدم ریز و درشتو متفاوتـ تو یـِ جامعهـ یِ بزرگـ و بیقاعدع بهم یاد دادع نادیدع بگیرم..
بگذرم.سرد بشمو اونـ آدم سابق نشم دیگع هرگز.خودِ سابقم رو بفرستم بره اون دور دورا و یـِ خودِ جدید تو روز هرسال تولدم رو کنم..
0202:purple_heart: :blue_heart: :gem_stone:
سعیدطبری:pistol: :blue_heart:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...