سلام علیکم تحولات منطقه و جهان با سرعت بسیار زیاد در حال