😉 یعنی این ده پونزده ماه باقی موندهِ دوره ریاست جمهوری رو