🚩 بازتاب گسترده دفاع امام خامنه ای از مسلمانان هند در رسا