#ماه من..!کاش یک #شب در میان #قنوت دستهایمهمراه آیه آیه ی #ا...

#ماه من..!

کاش یک #شب در میان #قنوت دستهایم
همراه آیه آیه ی #استجابت لبهایم
در کنار #سجاده ی دلتنگـــی هایم
زیر سایه های #خیالت
عاشقانه در #آغوشــــم بگیری
و #دلتنگی های بی امانم را
با #ربنـــای چشمانت #باطل کنی...