سایه ی سیاه، چقدر از هم دورمان کرده این روزها و چقدر فهمی