* بهار دما سنج احساس آدم هاست .
____________________________...

* بهار دما سنج احساس آدم هاست .

________________________________________
علیرضا چخماقی
________________________________________ #بهار #علیرضا_چخماقی