شما جوانان عزیز که در آغاز زندگی و تلاش خود هستید، باید س