در «ارتداد»، داستان از اوج شروع می شود و خواننده از شنیدن