کشتی گیر کره ای داره اشاره میکنه میگه طلا حق من نیییییییس