golhsabogolhsaboدنبال کردن
کپی متن در حافظه موقتکپی آدرس در حافظه موقتگزارش تخلف
🌸🍃ترس کہ
golhsabo🌸🍃ترس کہ بہ جانت بیفتد،
انتہاے تمام خوشےهایت مےشود دلہره داشتن!
وقتے با هر لبخندے کہ مےزند فکرت درگیر این است کہ اگر روزے چشمانت این لبخند را نبینند و گوشہایت صدایش را در تڪ تڪ سلولہایت
ضبط نکنند، چہ بہ روزت مےآید؟
وقتے با هر قدمے کہ برمےدارد با خودت فکر مےکنے نکند این آخرین بارے است کہ مےتوانم دستانش را اینگونہ محکم بفشارم و عطر تنش را
با عمق وجودم استشمام کنم...
نکند برود و دیگر برگشتے در کار نباشد؟

🌸🍃ترس کہ بہ جانت بیفتد ضعیف مےشوے،
ترس از دست دادن...ترس از نبودن...
ترس از تمام شدن ، ترس از خراب شدن خانہء رؤیاهایت...
مگر این زندگے چقدر فرصت بہ ما داده است کہ آن را صرف ترسیدن و دلہره داشتن کنیم!
بدون ترس اینبار از بودنہا لذت ببریم،
اینبار دستان آدمہاے مانده را محکمتر از همیشہ فشار دهیم و طرح لبخندشان را در حافظہ مان حڪ کنیم...

🌸🍃نگذاریم ترس افسار زندگیمان را بہ دست بگیرد!
ترس کہ بہ جانت بیفتد روحت را
مچالہ مےکند...

🌷قوی باش و نترس دوست عزیزم🌷
بیشتر ...
نمایش همه 0 نظر
۲ ماه پیش