غذاهایی که بهتر است در موقع شیوع کرونا مصرف نشود !❌