چرا عکسام لایک میشه ولی امتیازم تغییری نمیکنه!!!!!!!!!!