-تناقضِ زندگی فقط اونجا، که دورت پر از آدماییه، که نباید