ببینم موافقید که چند تا عکس درباره رفیق و اینا بذارم؟ یا