واسه کسایی که کور رنگی دارن رنگین کمان نباش ᪣ #Anime #cute #...

واسه کسایی که کور رنگی دارن رنگین کمان نباش ᪣ #Anime #cute #text #Edit #profile