‏همیشه بهمون گفتن اگه طرف سرد شد داره خیانت میکنه.