هر چه مغرورتر باشیتشنه ترند برای با تو بودنو هرچه دست نیافتن...

هر چه مغرورتر باشی

تشنه ترند برای با تو بودن
و هرچه دست نیافتنی باشی
بیشتر به دنبالت می آیند؛
امان از روزی که غروری نداشته باشی
و بی ریا به آنها محبت کنی
آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛
سادهـ از کنارت عبور می کنند …
******