خدایا ! امانت دار خوبی نبودم ، دلی که به امانت داده بودی