وسط میدان صبحگاه دست هایش را بالا گرفت؛ یک دستش وصیتنامه