بهشت از همون جایی شروع میشه که به “خدا” اعتماد کنی... Mal