بالاخره توجماعت شلمغزوبی منطق کیسه یه کیسه کش منطقی پیداش